COLLABORATION

 • Institute of High Energy Physics (IHEP), Chinese Academy of Sciences

  Yongwei Dong, Minzi Feng, Mingyu Ge, Yue Huang, Hancheng Li,  Zhengheng Li, Fangjun Lu, Liming Song, Jianchao Sun, Yuanhao Wang,  Xing Wen, Bobing Wu,  Shaolin Xiong, Ming Xu, Juan Zhang, Laiyu Zhang, Shuangnan Zhang,Yongjie Zhang, Yi Zhao
  Address: Yuquan Rd. 19B, Shijingshan district, Beijing, China
  Postcode: 100049
  Phone: +86-10-88234316
  Email:
   wubb@ihep.ac.cn

 • Département de Physique Nucléaire et Corpusculaire (DPNC), University of Geneva, Geneva, Switzerland

  F. Cadoux, M. R. Kole, M. Pohl, X. Wu
  Email: Xin.Wu@cern.ch

 • Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen, Switzerland

  W. Hajdas, R. Marcinkowski, Hualin Xiao, Ping Zhang
  Email: Wojtek.Hajdas@psi.ch

 • ISDC Data center for Astrophysics (ISDC), University of Geneva, Geneva, Switzerland

  N. Produit, T. Bernasconi
  Email: Nicolas.Produit@unige.ch

 • National Centre for Nuclear Research (NCBJ), Swierk, Poland

  T. Batsch, Karol Jedrzejczak, D. Rybka, J. Szabelski, A. Zwolinska
  Email:  js@zpk.u.lodz.pl

Previous or Inactive Members

 • IHEP:  Tianwei bao, Junying Chai, Jianjian He, Minnan Kong, Siwei Kong, Lu Li, Jiangtao Liu, Xin Liu, Haoli Shi, Ruijie Wang, Hanhui Xu, Li Zhang, Xiaofeng Zhang
 • DPNC: S. Orsi, C. Leluc, D. Rapin
 • PSI:      I. Britvitch
 • ISDC:   I. Cernuda, N. Gauvin
 • NCBJ:  A. Rutczynska

Comments are closed.